ANVÄNDARVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANVÄNDARVILLKOR FÖR KONSUMENTER

Välkommen till svenska Nikon Store (”Nikon Store”). Genom att använda Nikon Store godkänner du följande villkor (”Villkoren”). Om du inte godkänner dessa Villkor ska du inte använda Nikon Store.

1. Godkännande

Nikon Sweden filial till Nikon UK Ltd, orgnr. 516410-5461, Råsundavägen 12,8tr, 169 67 SOLNA, ("Nikon Sweden") tillhandahåller Nikon Store till dig (”Du”, ”Dig”) genom följande Villkor. Nikon Sweden kan med jämna mellanrum komma att uppdatera dessa Villkor genom att publicera de uppdaterade Villkoren på Nikon Store utan att på förhand, via fristående meddelande, underrätta Dig om detta. Du bör därför kontrollera om Villkoren uppdaterats varje gång Du besöker Nikon Store.

2. Nikon Store

Nikon Store och övriga tjänster och produkter Du kan komma att köpa via Nikon Store är endast till för personligt, icke-kommersiellt bruk och får inte användas för kommersiella ändamål. Du kan skaffa information om vissa produkter och tjänster via Nikon Store och Du kan även skicka frågor till Nikon Sweden om Du vill veta mer. Tänk på att Nikon Store riktar sig till Nikons kunder i Sverige och att köpta varor endast levereras till Sverige. Om Du vill köpa produkter och bor i något annat land än Sverige besöker Du lämplig Nikon Store för detta land.

3. Köp

3.1 Du kan köpa produkter och tjänster via Nikon Store genom att välja en eller flera produkter och därefter slutföra beställningen. Om Du inte redan registrerat ett konto på Nikon Store ombeds Du göra detta för att Din beställning ska kunna behandlas. Alla köp Du gör via Nikon Store hanteras av och köps från Nikon Sweden. Du ingår därmed ett köpeavtal med Nikon Sweden.

3.2 Du ingår ett köpeavtal genom att göra en beställning och ange nödvändiga uppgifter när Du slutför beställningen, t.ex. sådana uppgifter som möjliggör den betalningsmetod Du valt. Nikon Sweden tar betalt i enlighet med Din beställning, förutsatt att de produkter Du vill köpa finns i lager.

3.3 Nikon Sweden kan inte garantera att alla produkter finns tillgängliga. Om en produkt tillfälligt är slutsåld har Du fortfarande möjlighet att köpa produkten, men Du kommer att upplysas om att leveransen kan komma att ta längre tid än vad som tidigare framgått.

3.4 När Du slutfört din beställning skickas ett meddelande som bekräftar din beställning till den e-postadress Du registrerat. Köpeavtalet börjar gälla i samma ögonblick bekräftelsen skickas av Nikon Sweden. Kvittot innehåller information om Din rätt att ångra köpet och eventuella uppgifter Du kan komma att behöva för att kunna utnyttja ångerrätten samt information rörande klagomål. Produkterna och tillhörande garantier levereras till den leveransadress Du registrerat hos Nikon Store inom rimlig tid, vanligtvis mellan 3 och 10 arbetsdagar från det att Du mottagit Ditt kvitto på köpet, förutsatt att produkten/produkterna finns i lager.

3.5 Om Du av någon anledning ångrar Dig och vill annullera ett köp kan Du göra det inom två veckor (14 dagar) från det att Du mottagit produkten/produkterna eller inom två veckor (14 dagar) efter att Du köpt en tjänst. Du måste i så fall underrätta Nikon Swedens kundtjänst om detta genom att ringa:

08-594 109 00

Förutsatt att Nikon Sweden godkänner annulleringen skickas därefter en returblankett för de aktuella produkterna till Dig. De avbeställda produkterna ska sedan returneras till den adress Nikon Sweden angivit. Produkten ska paketeras enligt Nikon Swedens anvisningar. Du far öppna och undersöka produkten. Din ångerrätt är inte beroende av hur du har undersökt produkterna. Du är däremot ansvarig för produkternas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa produkternas art, egenskaper och funktion.. Om endast delar av en produkt returneras eller produktens värde minskats kommer endast motsvarande del av inköpspriset att återbetalas till Dig.

Nikon Sweden betalar kostnaderna för frakt av de avbeställda produkterna till returadressen. Om Nikon Sweden anser att någon del av de mottagna produkterna saknas ska Du betala frakt för de delar av produkterna Du vill returnera och som eventuellt saknas.

Nikon Sweden återbetalar det aktuella köpebeloppet så fort som möjligt och senast inom 14 dagar från det att Nikon Sweden mottagit din anmälan om annullering och godkänt annulleringen.
Tänk på att den ovan beskrivna ångerrätten inte omfattar köp av programvara eftersom programvara som hämtas på elektronisk väg inte kan returneras.

4. Klagomål

Nikon Swedens kundtjänst gör sitt yttersta för att svara på alla frågor och behandla alla klagomål som rör Nikon Store, tjänster eller produkter så fort som möjligt. Om Du mottagit en defekt produkt ska Du omedelbart efter att Du upptäckt felet kontakta Nikon Sweden och beskriva problemet.

Alla klagomål hänvisas till:

Nikon Sweden filial till Nikon UK Ltd
Råsundavägen 12, 8tr
SE-169 67 SOLNA

5. Användning

5.1 Allt material på Nikon Store tillhör Nikon Sweden, Nikons Dotterbolag och/eller leverantörer och skyddas av upphovsrätt. Du har tillåtelse att ta del av och överföra material endast för eget, personligt och icke-kommersiellt bruk.

5.2 Nikon Sweden förbehåller sig rätten att när som helst neka Dig tillträde till Nikon Store och alla tjänster och att neka Dig att genomföra köp.

6. Ansvarsbegränsning

6.1 Nikon Sweden friskriver sig härmed från alla garantier som rör de tjänster som tillhandahålls eller inte tillhandahålls med koppling till Nikon Store och huruvida innehållet i Nikon Store är riktigt, fullständigt och uppdaterat. Du är införstådd med och samtycker till att Du använder Nikon Store på egen risk och att Nikon Sweden inte kan garantera att Nikon Store uppfyller Dina krav eller att Nikon Store kommer att vara avbrottsfri, felfri och säker. Nikon Sweden förbehåller sig rätten att efter eget godtycke ändra eller dra tillbaka innehåll eller tjänster som marknadsförs på Nikon Store.

6.2 Nikon Store och eventuell support vi ger Dig tillhandahålls utan kostnad och är avsedd för personligt, icke-kommersiellt bruk. All support vi erbjuder Dig är endast avsedd som information. Nikon Sweden förbehåller sig rätten att göra ändringar i Nikon Store; eller att inte svara på frågor; eller att inte tillhandahålla support i anslutning till Nikon Store.

6.3 Nikon Sweden avsäger sig allt ansvar för förluster eller skador, direkta eller indirekta, som Du åsamkas genom att använda eller genom oförmåga att använda Nikon Store. Den här ansvarsbegränsningen påverkar inte Dina lagstadgade rättigheter.

6.4 Inga delar av dessa Villkor ska begränsa Nikon Swedens ansvar vid personskador som orsakas av företagets försumlighet eller ansvarsåtaganden som inte kan uteslutas eller begränsas enligt gällande lag.

7. Kontakt

Nikon Sweden filial till Nikon UK Ltd
Råsundavägen 12, 8tr
SE-169 67 SOLNA

Telefon: 08-594 109 00
Fax: 08-590 751 40

store.se.eu@cs.cld.nikon.com

Momsnummer: SE516410546101
Organisationsnummer. 516410-5461

8. Tillämplig lagstiftning

Dessa Villkor styrs av och ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvister som uppstår i samband med dessa Villkor ska uteslutande lösas i svensk domstol. Om Du och Nikon Sweden inte kommer överens kan du anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. På allmänna reklamationsnämndens hemsida finns information och formulär tillgängligt, www.arn.se.Your previous queries:
Inga artiklar hittades. Försök igen.
ZB1 Rebate Credit Memo
Cookie settings