VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Välkommen till Nikon Store Sverige . Genom att använda Nikon Store Sverige godkänner du följande villkor. Om du inte godkänner följande villkor kan du inte använda butiken. Vi rekommenderar dig att skriva ut en kopia av dessa villkor för framtida bruk.

1. Vilka vi är och hur du kommer i kontakt med oss

Nikon Europe BV
Tripolis 100
Burgerweeshuispad 101
1076 ER Amsterdam,Nederländerna

E-postadress: store.se.eu@cs.cld.nikon.com
Telefon: 08-594 109 00
Momsnummer: SE516412494201
Organisationsnummer. 34139593

(“Nikon Sverige”)

Nikon Sverige tillhandahåller denna butik utifrån följande villkor. Dessa villkor kan komma att uppdateras av Nikon Sverige från tid till annan genom att de uppdaterade villkoren publiceras i Nikon Store Sverige och utan någon föregående avisering till dig. När du besöker Nikon Store Sverige vid någon tidpunkt i framtiden kommer de uppdaterade villkor som finns där vid den tidpunkten att gälla. Du uppmanas kontrollera villkoren för att se om de har uppdaterats varje gång du besöker Nikon Store Sverige.

Om en uppdatering av dessa villkor förändrar villkoren för en beställning kommer vi att meddela dig och du kan då kontakta oss för att återkalla beställningen innan förändringarna träder i kraft och få beloppet återbetalat för de produkter som du har betalat men ännu inte mottagit.

Nikon Sverige förbehåller sig rätten att neka eller avbryta en registrering eller ett konto när som helst. Du ansvarar också för att alla de personer som använder Nikon Store Sverige via din internetanslutning är medvetna om dessa villkor och följer dem.

2. Nikon Store Sverige

Nikon Store Sverige och de produkter som du köper genom Nikon Store Sverige är endast tänkta att användas för icke-kommersiellt, personligt bruk, och får inte användas i näringsverksamhet. Du kommer att kunna få information om vissa produkter via Nikon Store Sverige och du kan också skicka frågor till Nikon Sverige för att få mer information.

Observera att Nikon Store är tillgänglig för Nikons kunder i alla EU:s medlemsstater, men att produkter inköpta via Nikon Store Sverige endast kommer att levereras till adresser i Sverige. Om du vill få ditt inköp levererat till någon annan adress inom EU kan du antingen göra detta direkt genom att handla produkter via den del av Nikon Store som hör till det landet eller genom att ordna med upphämtning eller vidaresändning från den adress i Sverige som du har uppgett till Nikon Sverige.

3. Köp

3.1 Du kan köpa produkter i Nikon Store Sverige genom att välja artiklar och fortsätta till kassan och slutföra köpet. Om du inte redan har registrerat ett konto i Nikon Store Sverige kommer du att uppmanas att skapa ett konto innan din beställning kan hanteras. För att kunna handla på Nikon Store Sverige, måste du registrera en adress i Sverige. Alla köp som du gör via Nikon Store Sverige hanteras av och köps från Nikon Sverige.

3.2 Hur vi godkänner din beställning. Nikon Sveriges godkännande av din beställning kommer att ske genom att vi mejlar dig vår bekräftelse, och det är först i och med detta ett bindande avtal uppkommer mellan dig och Nikon Sverige. Bekräftelsemejlet kommer att innehålla information om din rätt att ångra köpet och även innehålla den information du kan behöva för att utöva denna rätt samt slutligen även information om hur man gör för att klaga.

3.3 Om vi inte kan godkänna din beställning. Om vi inte kan godkänna din beställning kommer vi att informera dig om detta via e-post och kommer inte att debitera dig för produkten. Detta kan bero på att produkten är slutsåld, att vi har upptäckt ett fel med priset eller beskrivningen av produkten eller att vi inte kan klara av det leveransdatum som du har angett. Om du har betalat för produkten, kommer vi återbetala beloppet.

3.4 Ditt ordernummer. Nikon Sverige kommer att förse din beställning med ett ordernummer och meddela dig detta i samband med att vi godkänner din beställning. Det underlättar för Nikon Sverige om du uppger ordernumret när du kontaktar Nikon Sverige om din beställning.

3.5 Bilderna av produkterna på vår webbplats finns där endast i illustrationssyfte. Även om vi har ansträngt oss för att färgerna ska återges korrekt kan vi inte garantera att återgivandet av en viss enhets färger återspeglar produktens verkliga färger korrekt. Produkten kan skilja sig något från bilderna. Produktens förpackning kan skilja sig från den som visas på bild i Nikon Store Sverige.

4. Leverans

4.1 Leveranskostnaderna kommer att vara de som visas i Nikon Store Sverige.

4.2 Var vi kommer att tillhandahålla produkterna. Vi kommer att leverera produkterna till den av dig angivna adressen inom Sverige och så snart som möjligt, vanligtvis inom 3-10 arbetsdagar, och i alla händelser inom 30 dagar från den dag vi godkände din beställning.

4.3 Nikon Sverige ansvarar inte för förseningar som ligger utom vår kontroll. Om vår tillgång till produkten försenas av en händelse utom vår kontroll (eller – i förekommande fall – utanför vår försenade underleverantörs kontroll) kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt för att meddela detta, och vi kommer även att göra vad vi kan för att minimera effekterna av förseningen. Under förutsättning att vi gör detta kommer inte Nikon Sverige att kunna hållas ansvariga för förseningar som orsakats av händelsen utanför vår kontroll.

4.4 Du kommer att vara ansvarig för produkten från den tidpunkt då vi levererat produkten till den adress du lämnat till Nikon Sverige. Du kommer att vara ägare till produkten du har beställt så snart Nikon Sverige har godkänt din beställning och fått full betalning.

4.5 Om det inte finns någon person tillgänglig på din adress och produkterna inte kan levereras i din brevlåda kommer du kunna hämta produkterna från ett utlämningsställe. Du kan kontakta oss och, på egen bekostnad, begära omdirigering av leveransen till annan adress inom Sverige.

4.6 Om du inte omdirigerar leveransen eller hämtar ut produkterna från utlämningsstället kommer vi att kontakta dig för vidare instruktioner och kan komma att debitera dig för lagringskostnader och eventuella ytterligare fraktkostnader. Om vi trots våra ansträngningar, inom rimliga gränser, inte lyckas kontakta dig eller omdirigera leveransen kan vi säga upp avtalet.

5. Pris och betalningsmetod

5.1 Vilka betalningsmetoder som är tillgängliga kan variera.

5.2 Du hittar den relevanta prisinformationen (inklusive uppgifter om eventuella moms- och leveransavgifter) och tillgängliga betalningsmetoder för produkter på Nikon Store Sverige.

5.3 Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att priset på den produkt som rekommenderas till dig är korrekt. Det finns alltid en möjlighet att, trots försiktighetsåtgärderna, vissa av de produkter vi säljer kan vara felaktigt prissatta. Vi kommer normalt sett att kontrollera priserna innan vi accepterar din beställning så att vi, när produktens korrekta pris vid beställningsdatumet är lägre än vårt angivna pris vid beställningsdatumet, debiterar det lägre beloppet. Om produktens korrekta pris vid beställningsdatumet är högre än det pris som anges till dig, kommer vi att kontakta dig och invänta dina instruktioner innan vi accepterar din beställning.

6. Din rätt att ångra köpet

6.1 Om du av någon anledning vill ångra ett köp, kan du göra det inom 14 dagar från mottagandet av produkten (eller den sista produkten i din beställning när det gäller beställningar som levereras i flera delleveranser). Det enklaste sättet att göra detta sker genom att sända en ifylld blankett (bifogas vårt godkännande av beställningen) om att du ångrar köpet via någon av kontaktuppgifterna ovan.

6.2 När Nikon Sverige har kontrollerat att du har rätt att ångra ditt köp kommer du att få en returblankett för produkten/produkterna, utformad som den blankett som finns i bilagan till dessa villkor. Produkten, som köptes genom det ångrade köpet, måste då, inom 14 dagar efter mottagandet av blanketten, skickas tillbaka till den adress som Nikon Sverige meddelat dig. Produkten måste vara i samma skick som när den levererades, och packas i enlighet med Nikon Sveriges instruktioner. Du får öppna förpackningen och undersöka produkten. Emellertid måste produkten returneras oskadad och korrekt förpackad. Om produkten är skadad efter leverans eller om den inte är ordentligt förpackad kan vi dra av ett belopp från din återbetalning som motsvarar eventuell värdeminskning hos produkten som ett resultat av att du hanterat produkten på ett sätt som inte skulle tillåtas i en butik. Om endast en del av varorna returneras, återbetalas endast en motsvarande del av inköpspriset till dig. Observera att du inte har rätt att ändra dig i fråga om förseglad datorprogramvara efter det att dessa produkter har tagits ur förpackningen sedan du har tagit emot dem.

6.3 Nikon Sverige betalar en portokostnad motsvarande den som uppstår eller hade uppstått för returnerande av produkterna från den adress till vilken vi levererade varorna till den av oss uppgivna returadressen.

6.4 Nikon Sverige kommer att återbetala det aktuella köpebeloppet så snart som möjligt och senast 14 dagar efter det att Nikon Sverige har fått tillbaka produkten eller, beroende på vilket som inträffar först, inom 14 dagar från den dag då du förser Nikon Sverige med bevis för att produkten har skickats tillbaka.

7. Om det uppstår ett problem

7.1 Om du har några frågor eller klagomål om Nikon Store Sverige eller produkterna, vänligen kontakta oss via någon av kontaktuppgifterna ovan.

7.2 Vi har en laglig skyldighet att leverera produkter som överensstämmer med vårt avtal med dig. Du har juridiska rättigheter avseende produkter som är felaktiga eller inte stämmer med beskrivningen. Mer information om dina rättigheter finns att få hos rådgivande organ om konsumentfrågor i ditt land (i Sverige: konsumentvägledare alternativt Konsumentverket). Om du vill utöva din rätt att returnera någon produkt till oss som är felaktig eller inte stämmer med beskrivningen kommer vi att återbetala beloppet och betala portokostnaderna från den adress till vilken vi levererade varorna till vår returadress, i enlighet med dina juridiska rättigheter.

8. Ansvarsbegränsning

8.1 Nikon Store tillhandahålls till dig utan extra kostnad. Vi garanterar inte att butiken alltid kommer att vara tillgänglig eller vara avbrottsfri. Vi kan tillfälligt upphäva eller begränsa tillgängligheten till hela eller någon del av Nikon Store av affärsmässiga eller operativa skäl. Den support som ges till dig sker endast i informationssyfte. Nikon Sverige förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i Nikon Store Sverige, att inte svara på några frågor, eller inte ge support i förbindelse med butiken.

8.2 Denna klausul 8 avser din användning av Nikon Store Sverige och påverkar inte några lagliga rättigheter du kan ha för produkter som köpts via butiken (se avsnitt 10.2 nedan).

9. Användning

9.1 Allt material i Nikon Store Sverige är Nikon Sveriges, Nikons andra bolags eller dess leverantörers äganderätt och skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du är endast behörig att visa och ladda ner materialet för din personliga, icke-kommersiella användning.

9.2 Nikon Sverige förbehåller sig rätten att när som helst förhindra dig från att använda butiken eller förhindra att du gör några inköp.

9.3 Vi använder endast dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

10. Nikon Sveriges ansvar

10.1 Nikon Sverige ansvarar- utöver vad som följer av lämnad garanti – i enlighet med lag för förlust eller skada du lider. Detta innebär att du har rätt till ersättning för skada om produkten blir försenad eller är felaktig samt detta inte beror på ett förhållande som ligger utanför vår eller – om förhållandet drabbat denne – vår underleverantörs kontroll. Du kan i så fall ha rätt till ersättning för utgifter, inkomstförlust, prisskillnad vid ett täckningsköp samt annan förlust på grund av dröjsmålet eller felet. Skadan ska dock vara en förutsebar följd av att vi bryter vårt avtal med dig.

10.2 Ingenting i dessa villkor skall

 (a) begränsa eller utesluta Nikon Sveriges ansvar (I) för dödsfall eller personskada som omfattas av Nikon Sveriges ansvar enligt produktansvarsregler, (II) i den mån det inte kan uteslutas eller begränsas enligt gällande lag; eller

 (b) påverka dina juridiska rättigheter avseende eventuella inköp via Nikon Store Sverige av produkter som är defekta eller inte stämmer med beskrivningen.

10.3 Vi är inte ansvariga för affärsförluster. Vi levererar endast produkterna för privat bruk. Om du använder produkterna för kommersiella, affärsmässiga eller återförsäljningsändamål kan vi inte hållas ansvariga för ev. förlust av vinst, förlust i affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

11. Gällande lag och språk

Dessa villkor regleras av svensk lag och du kan väcka talan om produkterna i svensk domstol.

EU har en tvistelösningswebbplats – https://ec.europa.eu/consumers/odr – dit du kan vända dig för att få hjälp att hitta ett godkänt tvistlösningsorgan i Sverige, som kostnadsfritt kan hjälpa till att lösa en tvist.Your previous queries:
Inga artiklar hittades. Försök igen.
ZB1 Rebate Credit Memo